Strona główna   /   O projekcie
O projekcie
 

Tytuł projektu: "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE"

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu Operacyjnego: Regiolnalny Program Opracyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Poddziałania: Poddziałanie 1.5.1 "Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych"

Partnerzy: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

Budżet projektu: ok. 24 mln PLN

Udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych: 85%

 

Projekt „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” to wspólna inicjatywa Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest wspieranie rozwoju firm innowacyjnych poprzez rozwój infrastruktury badawczej i logistycznej uczelni oraz stworzenie mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano istniejącą infrastrukturę techniczną, naukowo-badawczą i technologiczną PG i UG. Przeprowadzono również kompleksowe remonty sal laboratoryjnych oraz zakupiono nowoczesną aparaturę badawczą.

Powołanie Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE jest ściśle związane realizacją założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) w zakresie działania na rzecz wzrostu konkurencyjności
w regionie oraz budowania trwałego partnerstwa pomiędzy wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo – rozwojowymi a przemysłem i przedsiębiorcami.

Działalność Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE ma na celu wspieranie rozwoju następujących domen:

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
  • Materiały funkcjonalne i nanotechnologie
  • Ochrona środowiska
  • Biotechnologia, chemia żywności, chemia leków

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z profilami badawczymi Laboratoriów Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE oraz z ofertą dla przedsiębiorców w zakładce LABORATORIA CENTRUM.

Nasze usługi badawcze są wykonywane w oparciu o zasady udzielania pomocy de minimis opisane w Regulaminie udzielalania pomocy de minimis podmiotom korzystającym z infrastruktury Laboratoriów wyposażonych w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE".

Przedsiębiorca zainteresowany usługami wykonywanymi w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE powinien złożyć w siedzibie Biura Centrum następujące dokumenty:

 
1. Wypełniony i podpisany formularz wniosku o udzielenie pomocy de minimis w związku z realizacją usługi badawczej (formularz jest edytowalny) (pobierz) lub formularz zgłoszeniowy na szkolenie* (pobierz)

2. Wypełniony i podpisany formularz informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

3. Wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o udzielonej/nie udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku podtkowym i w okresie dwóch poprzedzających go lat (pobierz)

4. Poświadczenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru świadczącego o tym, że jest przedsiębiorcą, wydane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dnim złożenia wniosku o przyznanie pomocy de minimis lub wydruki tych dokumentów, możliwych do pobrania ze stron internetowych CEIDG lub KRS.

 

Kryteria oceny wniosków o udzielenie pomocy de minimis (pobierz)

 Regulamin ustalania cen usług (pobierz)

 

* Poza usługami badawczymi,  Laboratoria Centrum Zaawansowanych Technologii oferują również usługi szkoleniowe dla Przedsiębiorców, których tematyka jest ściśle związana z aparatruą oraz infrastrukturą CZT i możliwościami jej wykorzystania.