Strona główna   /   Ochrona Środowiska   /   Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

O Laboratorium

Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska zostało utworzone w Katedrze technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Szereg procesów odzysku reagentów i separacji może być przebadanych wyłącznie w miejscu realizacji danej technologii, np. chemicznej czy oczyszczania środowiska, dlatego w Katedrze Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej zaprojektowano i wykonano instalację przewoźną reaktora cyklonowego o szerokich możiwościach procesowych, mogącą pracować w agresywnych środowiskach, podwyższszonej temperaturze i o większej niż dotychczas wydajności (strumieniu masy) zarówno dla fazy ciekłej jak i gazowej. Instalacja może być rozbudowana i wyposażona w moduły stosowane do realizowanych nowych technologii. Projekt jest unikatowym przedsięwzięciem mającym na celu umożliwienie badania i wdrażania technologii w jej ostatniej fazie projektowania. W tym celu przygotowano układ mobilny instalacji dwuczłonowy. Człon samojezdny (ciężarówka) wyposażony w aparaturę pomiarową umożliwiającą określanie stężenia szerokiej gamy związków chemicznych. Człon drugi (przyczepa ciągniona przez ciężarówkę) stanowi instalacja technologiczna o budowie modułowej, umożliwiająca prowadzenie procesów technologicznych w skali ułamkowej w miejscu powstawania odpadów, obecnoś›ci zanieczyszczeń itp.


Widok obecnej instalacji

Instalacja wyposażona jest w wannę ociekową, która zabezpiecza przed wyciekiem substancji niebezpiecznych ze zbiorników znajdujących się na instalacji. Dodatkowo monitorowane będą wszystkie strumienie opuszczające instalację pod względem substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Instalacja stanowi autonomiczne laboratorium, które może pracować bez zasilania z zewnątrz.

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

 • analiza ilościowa i jakościowa zanieczyszczeń w strumieniach gazowych
 • wyznaczanie on-line widma IR podczas prowadzenia procesu syntezy takich reakcji, jak polimeryzacja, syntezy związków organicznych oraz operacji jednostkowych (krystalizacji, absorpcji, ekstrakcji) w zakresie temperatury od -80 do 180°C i ciśnienia do 6,0 MPa
 • określanie szybkości reakcji na podstawie zmian widma IR
 • śledzenie przebiegu reakcji In situ w czasie rzeczywistym za pomocą sondy IR, analiza produktów
 • opracowanie syntezy związków organicznych i nieorganicznych z pomiarem on-line efektów cieplnych przemian chemicznych i fizycznych w zakresie temperatur od -50 do 300°C, przy ciśnieniu od ~0 do 60 bar, w atmosferze powietrza lub wybranego gazu, w trybie pracy: izotermiczny, izoperyboliczny, adiabatyczny; możliwość instalacji zestawu do destylacji normalnej i zwrotnej, możliwość automatycznego dozowania substratów, pomiaru pH w czasie rzeczywistym
 • pomiar ciepła właściwego mieszaniny w trakcie prowadzenia procesu
 • badanie procesu destylacji z możliwością kontroli różnicy temperatur i ilości destylatu z poziomu oprogramowania
 • pomiary termodynamiczne procesów fizyko-chemicznych: kalorymetria przepływowa przy zastosowaniu reaktora stalowego (możliwość operowania ciśnieniem do 60 bar i temperaturą od -10 do 300°C); kalorymetria czasu rzeczywistego przy zastosowaniu reaktora szklanego (ciśnienie normalne, temperatura od -50 do 160°); bezpośredni pomiar ciepła reakcji i ciepła właściwego on-line
 • badania procesu krystalizacji, koagulacji, otrzymywania emulsji, kremów kosmetycznych oraz roztworów białek
 • monitorowanie i optymalizacja procesów, za pomocą pomiaru zmętnienia i zawartości ciał stałych w cieczach, np. do kontroli przyrostu biomasy, procesu krystalizacji i filtracji lub też pomiarów zawartości ciał stałych w procesie oczyszczania wody
 • analiza wymiarów, kształtu, zmian kształtu cząstek oraz ilości cząstek w zawiesinie w skali 0,5 do 1000 μm w czasie rzeczywistym, np. w procesach krystalizacji
 • optymalizacja i skalowanie systemów zawierających cząstki i krople, poprzez obserwacje środowiska reakcji w czasie rzeczywistym w warunkach in situ, za pomocą technologii FBRM® (analiza wielkości cząstek w procesie w czasie rzeczywistym) i PVM® (mikroskop do analizy obrazów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w procesie); możliwość badania cząstek w warunkach panujących bezpośrednio w procesie pozwala lepiej zrozumieć zachowanie systemów zawierających cząstki i krople, a zatem i skuteczniej je optymalizować oraz kontrolować. – np. badanie zawiesin i emulsji
 • optymalizacja procesów za pomocą zintegrowania wielu urządzeń pomiarowych (np. kalorymetria + FBRM + IR + systemy dozujące); możliwość zmierzenia zależności przebiegu procesu od warunków prowadzenia poszczególnych etapów procesu w czasie rzeczywistym i ich wpływu na efekt końcowy procesu
 • wyznaczanie parametrów reakcji za pomocą skorelowanych danych (kalorymetria, rozkład wielkości cząstek FBRM, widmo IR, potencjał zeta)
 • opracowanie kontroli przebiegu procesów nowych; tworzenie metod pomiarowych, sterowanie układami dozowania, mieszania, pH, możliwość zmiany wszystkich parametrów procesu w czasie trwania eksperymentu, automatyczny zapis danych pomiarowych, graficzny układ obrazowania przebiegu procesu, bezpośrednia kontrola pracy reaktora, wbudowana baza związków chemicznych z możliwością aktualizacji, automatyczna synchronizacja danych z reaktora z danymi wszystkich dostarczonych sond PAT
 • określenie efektów cieplnych procesów wysokoenergetycznych
 • badanie, analiza i opracowanie procesów oczyszczania strumieni gazowych z zanieczyszczeń lotnych, ciekłych i stałych oraz operacji i procesów jednostkowych biegnących na granicy faz gaz-ciecz; badanie absorpcji składników gazowych w dowolnie wybranym ciekłym absorbencie (również desorpcji)
 • możliwość prowadzenie procesów napowietrzania (obróbka tlenowa ścieków), stripping lotnych związków organicznych itp.
 • prowadzenie przemian chemicznych z zastosowaniem wysokosprawnych reaktorów SFR w zakresie temperatur od -20°C do 200°C i ciśnień od 0 do 0,2 MPa. Instalacja wykonana została ze stali wysokostopowej 314 i 316 co umożliwia pracę z mediami agresywnymi. Istnieje możliwość pracy z zawiesinami ciał stałych o wielkości do 5 mm. Układ badawczy wyposażony jest w system serowania i akwizycji danych SCADA. Dodatkowe wyposażenie w postaci analizatorów on-line lotnych związków organicznych i gazów takich jak: tlenu, H2S oraz CO2 umożliwia kontrolę i analizę wielu procesów
 • badania terenowe w zakresie usług opisanych powyżej z zastosowaniem instalacji reaktora SFR