Strona główna   /   Aktualności
Aktualności
 
2014-04-25

Usługi dla przedsiębiorców - pomoc de minimis

Laboratoria Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE realizują usługi w oparciu o zasady udzielania pomocy de minimis.

Przedsiębiorca zainteresowany usługami wykonywanyi w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE powinien złożyć w siedzibie Biura Centrum następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o uzyskanej/nie uzyskanej pomocy de minimis.

3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

4. Poświadczenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG), odpis z Krajowego Rejestru Sądowego(KRS) lub innego rejestru świadczącego o tym, że jest przedsiębiorcą, wydane nie wczesniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy de minimis lub wydruki tych dokumentów pobrane ze stron internetowych CEIDG lub KRS.

Niezbędne formularze zostały zamieszczone do pobrania TUTAJ.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badawczą poszczególnych Laboratoriów CZT w zakładce LABORATORIA CENTRUM.

 
Pozostałe aktualności